Algemene voorwaarden Rijschool Joe17

Artikel 1: Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Joe17 gevestigd te Alphen aan den Rijn, A. van leeuwenhoekweg 40A, hierna te noemen “Rijschool Joe17”, aangegaan.
1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Rijschool Joe17”.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Rijschool Joe17” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Instructie

2.1 “Rijschool Joe17” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs/ instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 “Rijschool Joe17” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde rijinstructeur/rijinstructrice.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij: “Rijschool Joe17” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Rijschool Joe17” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Rijschool Joe17” of leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur/rijinstructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3: Hetzelfde type voertuig

3.1 De leerling die via “Rijschool Joe17” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4: Lesafspraak

4.1 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Rijschool Joe17” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De rijinstructeur/rijinstructrice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Joe17” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5: Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos alle losse lessen (ook rijtest), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 48 uur voor de afspraak annuleren op openingstijden van de rijschool. Pakketten of termijnen worden vooruit betaald. De pakketten zijn na afname 2 jaar geldig en niet overdraagbaar.

Uitzondering voorwaarden annulering:
5.2 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag.
5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Rijschool Joe17” beoordeeld.

Wijze van afzegging:
5.4 Afzegging dient minimaal 48 uur voor de afgesproken lesafspraak tijdens de openingstijden van de verkeerschool te gebeuren, bij de receptie van de verkeersschool via mail of telefonisch of telefonisch bij de rijinstructeur/rijinstructrice.
 Zaterdagen na 13:00 , zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Mocht de afzeggen niet volgens ons regelement  gaan dient de leerling de les(sen) en/of examen te betalen.

Artikel 6: Beëindigen instructie

6.1 “Rijschool Joe17 “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Rijschool Joe17” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
6.2 “Rijschool Joe17” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Rijschool Joe17” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. In gevallen 6.3 en 6.4 zal “Rijschool Joe17“ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7: Aanvraag examen

7.1 “Rijschool Joe17” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.
7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8: Annulering toets of examen

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de 2e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent.
Bij 8.1 en 8.2 zal “Rijschool Joe17” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.
8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
In geval van 8.3 en 8.4 zal “Rijschool Joe17“ de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9: Weigering toets of examen

9.1 “Rijschool Joe17” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden voor de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verder is “Rijschool Joe17“ gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Rijschool Joe17” nagekomen.
10.2 “Rijschool Joe17” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (5 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
10.3 “Rijschool Joe17” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
10.4 Uit het enkele feit dat “Rijschool Joe17” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.</p

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 “Rijschool Joe17” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van een aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoed.
11.2 Geen dekking, volgend uit art. 11.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
“Rijschool Joe17” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
11.3 “Rijschool Joe17” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 12: Rijbevoegdheid leerling

12.1 Indien “Rijschool Joe17” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Rijschool Joe17” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Rijschool Joe17” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Rijschool Joe17” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Rijschool Joe17” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Rijschool Joe17” te vergoeden. Indien “Rijschool Joe17” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Rijschool Joe17” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Rijschool Joe17” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 13: Lespakketten

Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling extra lessen bij te kopen.

Artikel 14: Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.